Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkomna till Årsmöten 21/2 kl. 18.30
2018-02-06 10:59

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöten i Sparbanken (ingång från Sveagatan) onsdag 21 februari kl. 18.30 (först LFK Akademi, sedan Lidköpings FK).


Utdrag från stadgarna:

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;

2. Fastställande av röstlängd för mötet;

3. Fastställande av föredragningslista;

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet;

5. Val av protokolljusterare och rösträknare;

6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret;

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret;

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;

10. Fastställande av medlemsavgifter;

11. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande samt jämna år en ledamot om två år;

f) val av VFF-ledamot och suppleant.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;

13. Övriga frågor.

Nyhetsarkiv
Riktlinjer för Corona2020-04-03 17:05
Riktlinjer coronaviruset2020-03-12 23:34
Ny klubbjacka!2019-11-21 13:18